Associació de Conservatoris de Catalunya

Els Conservatoris i Centres Professionals de Música són els únics centres educatius de Catalunya que –juntament amb el centre integrat CEPSA Oriol Martorell- preparen els estudiants de música mitjançat uns estudis reglats  per a l’accés als ensenyaments superiors, i  són també els únics centres de Catalunya que poden atorgar el Títol Professional de Música.

Actualment Catalunya té 27 Conservatoris i Centres Professionals,24 dels quals són membres de l’Associació Catalana de Conservatoris de Catalunya, que tenen una estreta relació amb les escoles de música de Catalunya i amb els centres superiors de música, així com amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per qui són regularment reunits en diverses comissions de treball.

“La finalitat dels ensenyaments professionals de música és la de donar a l’alumnat la capacitació musical necessària tant per afrontar la pràctica musical de manera autònoma, com per optar per la continuïtat dels estudis musicals en el grau superior amb l’orientació i preparació suficients, a més de potenciar en tots els àmbits els valors propis i específics de la pràctica i l’estudi de la música, entre aquests l’excel·lència, la creativitat i la innovació, la comunicació, el treball en equip i els valors humans, cabdals en la formació general dels joves i de les joves, continuïn o no la seva vinculació a l’estudi o  a l’exercici professional de la música”

(extret del Decret 25/2008, de 29 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau professional)